سوپر تیپ30عددی 450/000
سوپرتیپ صاف 30عددی450.000
سوپرتیپ نیم هلال پلمپ (۳۶)650/000تومان
چسب سوپر تیپ 550/000هزار تومان
رولی سنسی = 2.000.000تومان
چسب آل بیس نیم هلال 450/0000تومان
چسب پرفورمنس 36عدد=650/000تومان
چسب ابی هلالی ۳۰ عددی 450/000
اولترا هولد ابی 450/000تومان
چسب ابی صاف 30عددی480/000تومان
اولترا هولد ابی 700/000
چسب ابی نیم هلال 30عددی 480/000تومان
چسب رولی آبی 12یارد(10M) 2600.000تومان
رولی آبی = 7/500/000تومان
رولی آبی= (650/000تومان)
۲۰۰عددی 600/000تومان
اولترا هولدنیم هلال 36 تایی=650/000تومان
چسب تزا ۳۶ عددی 390/000تومان
چسب اولترا هولد صاف36عددی650/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی600/000
ریمور گالنی (4لیتری)4000/000تومان
ریمور دو منظوره 250/000تومان
ریمور 1لیتری 1500/000تومان
ریمور دو منظوره 250میل 350/000
تومان lace front =300.000
هر60سانت 100/000 تومان
اولترا هولد 15میل(12تایی)6/600/000
محافظ بیس مو 320000
چسب قرمز پایه 150/000تومان
تزا پارچه ای 400/000تومان
هر رول180/000هزار تومان
چسب مایع سفید 350/000 تومان
اولترا هولد 15ميل 700/000
اسپری محافظ گره 700/000تومان
محافظ پوست سر 700/000تومان
هرعدد=100/000تومان
دسته قلاب 250/000تومان